කොවිඩ් 19 වසංගතය තුළ ඔබගේ දරු පැටියා නීරෝගීව සහ ආරක්ෂාකාරීව තබා ගනිමින් මවුකිරි ලබාදෙන ආකාරය

මවුකිරි ස්වභාවික එන්නත්කරණයක් ලෙසටයි වෛද්‍යවරු සලකන්නේ. එමගින් දරුවාට අවශ්‍ය මූලික පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරමින් ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබාදෙන