ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයකට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දරුවන්ට උදවු කරන්නේ කෙසේද?

ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයක් ඕනෑම අවස්ථාවකදි ඇතිවීමේ අවදානමක් තිබෙන අතර එය ගංවතුරක්, නායයාමක්, දැඩි නියඟයක්, භූමිකම්පාවක්,